Het bestuur van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON) is op zoek naar een lid voor de kascommissie. Dit is een speciale, onafhankelijke commissie die de boekhouding van de vereniging controleert.

De belangrijkste taak van de kascommissie is het controleren van de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester. Verder geeft de commissie een oordeel over het gevoerde financiële beleid. In de afgelopen jaren vormden Thomas van Kuipers en Ed Nozeman de kascommissie. Nozeman heeft aangegeven het dit jaar voor het laatst te doen. Van Kuipers zal volgend jaar stoppen.

Het bestuur stelt voor om leden van de kascommissie vanaf nu voor maximaal twee jaar te benoemen. De bedoeling is ieder jaar een nieuw lid te benoemen ter vervanging van het lid uit de voorafgaande twee jaar. Daarmee is de continuïteit van de commissie gewaarborgd.

Kandidaten voor de kascommissie (2024 en 2025) kunnen zich uiterlijk 10 mei 2023 melden bij het secretariaat van de VOGON via info@vogon.nl. De benoeming vindt plaats tijdens de ALV op 11 mei 2023.

Wat een jaar! ‘Hybride’ komt het meest in de buurt. Ondanks alle onzekerheden door corona zijn we erin geslaagd een aantal mooie evenementen te organiseren en publicaties te maken. Dank aan alle actieve vrijwilligers die dit mogelijk maakten, in het bijzonder de activiteitencommissie en redactieraad van Real Estate Research Quarterly.

Met gepaste trots kijken we terug op inhoudelijk bijzonder interessante en goed georganiseerde kennisbijeenkomsten, zoals het voorjaarssymposium Gezond Vastgoed, de studieochtend Scienceparken en het lustrumcongres eind november over de woningmarkt. In de tussentijd werd ook het Talentseminar voor nieuw vastgoedtalent georganiseerd. Vier mooie events in een coronajaar! Met naast inhoud ook ruimte voor ontmoeting.

Er zijn daarnaast drie uitgaven voor Real Estate Research Quarterly uitgebracht, een nieuwe is gepland. De redactie is erin geslaagd een combinatie uit te brengen van themanummers (gezondheid, taxaties) en afzonderlijke artikelen. Heel veel dank aan de redactie en de auteurs die het samen mogelijk maken om richting te geven aan vastgoedonderzoek van praktisch-wetenschappelijke aard. Vanuit VOGON dragen we daarnaast het sectorbreed wetenschappelijk onderzoeksprogramma ‘Vastgoed met Veerkracht’ een warm hart toe. Dit programma dat een paar jaar geleden door VOGON is geïnitieerd, is in december ingediend bij de NWO.

Vastgoed met veerkracht
In Vastgoed met Veerkracht trekken we op met programmaleider prof. dr. ir. Vincent Gruis. Vincent heeft zich jarenlang actief ingezet voor VOGON. In mei hebben we afscheid genomen van Vincent als bestuurslid. Veel dank voor alle inzet. In het bestuur zijn daarnaast een aantal andere mutaties geweest. Na ruim negen jaar heeft Cor Worms in september het voorzitterschap overgedragen aan Maarten Donkers. Cor blijft wel bestuurslid (activiteitencommissie) en heel veel dank ook aan Cor voor de tomeloze inzet in zijn periode als voorzitter. Als eerste activiteit heeft Maarten in de afgelopen maanden – met de andere bestuursleden en de raad van advies – gewerkt aan een nieuwe strategie voor de komende jaren. Tijdens het dertigjarig bestaan in november is dit tijdens het symposium met jullie gedeeld.

Nieuwe gezichten
Tot slot ook goed om te weten dat VOGON ondersteund wordt door twee nieuwe gezichten. Astrid Geerlings is sinds september onze nieuwe ambtelijk secretaris. Johannes van Bentum ondersteunt ons sinds oktober bij de redactie van Real Estate Research Quarterly en de communicatie. Nieuw bloed, nieuwe ideeën en een koers voor de komende jaren: we hebben er zin in!

Sinds 17 september 2021 is Maarten Donkers de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON). Maarten Donkers is Hoofd Research en Portefeuillestrategie bij Rabobank Real Estate Finance. Hij volgt Cor Worms op die ruim 9 jaar lang het voorzitterschap voor zijn rekening heeft genomen. Cor Worms blijft aan als bestuurslid (events). Overige bestuursleden zijn Han Olden (vice-voorzitter en penningmeester), Michiel Daams (secretaris en communicatie), Jan Rouwendal (lid en voorzitter Real Estate Research Quarterly) en Martijn Droës (lid en bestuurslid ERES).

Het bestuur heeft Maarten Donkers, Hoofd Kennis en Portefeuillestrategie van Rabobank Real Estate Finance, als nieuw bestuurslid van de VOGON voorgedragen aan de digitaal gehouden Algemene Ledenvergadering medio mei jl. Maarten heeft enthousiast gereageerd op het verzoek van het bestuur. Hij is al heel lang een loyaal, actief en gezaghebbend VOGON-lid en kent derhalve de VOGON goed. Ook de Algemene Ledenvergadering heeft met deze voordracht ingestemd.

Maarten (50) studeerde Algemene Economie aan Tilburg University en specialiseerde zich in de richting Regionale Economie en Economische Geografie. Na zijn studie heeft hij zich verder toegelegd op vastgoedmarktonderzoek. Eerst bij twee adviesbureaus (Buck Consultants International in Nijmegen en Ecorys in Rotterdam) en sinds 2001 werkt Maarten Donkers bij de Rabobank Groep. Eerst als Hoofd Research bij vastgoedfinancier FGH Bank en sinds 2016 als Hoofd Kennis en Portefeuillestrategie bij Rabobank Real Estate Finance. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de financieringsportefeuille van ruim 20 miljard euro.

Sinds 2001 is Maarten Donkers verantwoordelijk voor de jaarlijkse visie van de Rabobank Groep op de markt voor commercieel vastgoed (Rabobank Vastgoedbericht). Hierin worden de verwachtingen voor de vastgoedmarkt uiteengezet, worden de diverse vastgoedsectoren geanalyseerd en wordt relevante informatie over ca. 40 gemeenten in Nederland gedeeld. Binnen de VOGON is Maarten Donkers sinds 2017 lid van de Redactie van de Real Estate Research Quarterly. Daarnaast is hij als gastdocent verbonden aan onder andere de Amsterdam School of Real Estate (Marktanalyse Kantorenmarkt, MRE en MSRE), Tias (gastcollege Vastgoedsturing en Data) en de Vastgoed Business School (gastdocent opleiding Vastgoedmanagement). Zijn actuele visie op vastgoed is maandelijks terug te lezen in een column die hij verzorgd voor Vastgoedmarkt.

Maarten is getrouwd met Angelique en heeft twee dochters. Hij woont in Tilburg.

Het VOGON bestuur

Beste VOGON-leden,

We hopen dat het jullie goed gaat in deze bijzondere tijd, allereerst natuurlijk wat betreft uw gezondheid en die van uw gezin en familie. Maar ook zakelijk hopen we dat de Coronacrisis uw bedrijf niet te hard treft. Ook de vastgoedsector zal niet aan de gevolgen ontkomen. We beseffen ons ten volle dat de Coronacrisis, en de inzet van velen om hiermee om te gaan veel en veel belangrijker zijn dan de VOGON. Toch wil het bestuur jullie toch kort op de hoogte stellen van hoe het de VOGON vergaat in deze kwetsbare tijden.

Vanzelfsprekend hebben wij de eerste twee, reeds volledig voorbereide, studiemiddagen dit jaar in maart en in mei, moeten uitstellen. De jaarvergadering, die vanaf dit jaar in het voorjaar zal plaatsvinden en dus niet meer in november, zal evenwel doorgang moeten vinden vanwege een aantal belangrijke besluitvormingspunten. Noodgedwongen zal deze ledenvergadering digitaal plaatsvinden. De agendapunten zijn als volgt:

1.       Wijziging statuten
2.       Jaarrekening 2019 verkort
3.       Begroting 2020
4.       Benoeming bestuursleden

Deze week ontvangen VOGON-leden de bijbehorende stukken voor de ledenvergadering. Het verzoek is uiterlijk 29 mei 2020 te reageren op de in deze stukken geformuleerde besluitvormingspunten.

Ondanks de fysieke beperkingen die de crisis ons oplegt, vinden ook andere organisatorische en bestuurlijke acties gewoon doorgang, zij het hier en daar met vertraging. Bestuur, redactievergadering, kascommissie en activiteitencommissie zijn kortgeleden digitaal bijeengekomen. En ook onze Real Estate Research Quarterly wordt binnenkort uitgebracht, zowel fysiek als online. Ook is er al veel overleg binnen de VOGON over gevolgen van de versoepeling van de Corona maatregelen. We hopen dat hierdoor het talent seminar in september 2020 en ons symposium in november 2020 in fysieke vorm kunnen doorgaan.

Wij zullen jullie op de hoogte houden van meer definitieve plannen.

Met vriendelijke groet,

het bestuur van de VOGON

Beste VOGON-leden,
 
We hopen dat het jullie goed gaat in deze bijzondere tijd, allereerst natuurlijk wat betreft uw gezondheid en die van uw gezin en familie. Maar ook zakelijk hopen we dat de Coronacrisis uw bedrijf niet te hard treft. Ook de vastgoedsector zal niet aan de gevolgen ontkomen. We beseffen ons ten volle dat de Coronacrisis, en de inzet van velen om hiermee om te gaan, veel en veel belangrijker zijn dan de VOGON. Toch wil het bestuur jullie toch kort op de hoogte stellen van hoe het de VOGON vergaat in deze kwetsbare tijden.
 
Vanzelfsprekend hebben wij de eerste twee, reeds volledig voorbereidde, studiemiddagen in maart en mei dit jaar moeten uitstellen. De jaarvergadering, die vanaf dit jaar in het voorjaar zal plaatsvinden en dus niet meer in november, zal evenwel doorgang moeten vinden vanwege een aantal belangrijke besluitvormingspunten. Noodgedwongen zal deze ledenvergadering digitaal plaatsvinden. De agendapunten zijn als volgt:
 
1.       Wijziging statuten
2.       Jaarrekening 2019 verkort
3.       Begroting 2020
4.       Benoeming bestuursleden
 
Deze week ontvangen VOGON-leden de bijbehorende stukken voor de ledenvergadering. Het verzoek is uiterlijk 29 mei 2020 te reageren op de in deze stukken geformuleerde besluitvormingspunten.
 
Ondanks de fysieke beperkingen die de crisis ons oplegt, vinden ook andere organisatorische en bestuurlijke acties gewoon doorgang, zij het hier en daar met vertraging. Bestuur, redactievergadering, kascommissie en activiteitencommissie zijn kortgeleden digitaal bijeengekomen. En ook onze Real Estate Research Quarterly wordt binnenkort uitgebracht, zowel fysiek als online. Ook is er al veel overleg binnen de VOGON over gevolgen van de versoepeling van de Corona maatregelen. We hopen dat hierdoor het talent seminar in september 2020 en ons symposium in november 2020 in fysieke vorm kunnen doorgaan.
 
Wij zullen jullie op de hoogte houden van meer definitieve plannen.
 
Met vriendelijke groet,
 
het bestuur van de VOGON

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VOGON is er unaniem ingestemd met de voordracht van het bestuur tot benoeming van Minou Weijs-Perrée, universitair docent aan de TU Eindhoven, en Michiel Daams, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, tot leden van het VOGON bestuur. Zij zullen resp. de portefeuille Events en de nieuwe portefeuille Communicatie en Werving beheren.  

Tegelijkertijd hebben wij afscheid genomen van Rianne Appel-Meulenbroek, die na maar liefst 12 jaar van grote, bepalende bijdragen aan beleidsvorming en activiteiten van de VOGON het stokje heeft overgedragen aan Minou Weijs. 

Ook hebben wij stilgestaan bij het afscheid, vanwege pensionering, van Ciska Damen, die 16 jaar lang op bevlogen, allesbeheersende en meelevende wijze onze ambtelijk secretaris is geweest. We verwachten veel van onze samenwerking met haar opvolgster, Sandy Snoeren.

VOGON, de Technische Universiteit Delft in samenwerking met een groot aantal kennisinstellingen en marktpartijen, hebben in juni jl. hun gezamenlijk initiatief, het Nationaal Onderzoekprogramma Vastgoed met Veerkracht, voorgelegd aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De NWO coördineert namens het Ministerie de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 2020 – 2025 van het kabinet. 

Positief advies
De NWO heeft laten weten dat hun Beoordelingscommissie een positief advies heeft gegeven aan de Programmacommissie NWA en nodigt VOGON/TU Delft e.a. uit om de onderzoeksaanvraag nader uit te werken. Na advies van deze Programmacommissie over deze uitwerking beslist de Raad van Bestuur NWO in de eerste helft van 2020 om onze aanvraag al of niet definitief goed te keuren en een NWA-budget ter beschikking te stellen. 

Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag van Vastgoed met Veerkracht is hoe kunnen wij ons op een maatschappelijk relevante, praktisch-wetenschappelijke en interdisciplinaire wijze een tastbaar en beleidsgevoelig beeld verwerven van de op langere termijn structureel veranderende gebruiksstijlen en voorkeuren van gebruikers c.q. vragers naar vastgoed? Deze centrale vraagstelling sluit aan bij de NWA, binnen de routes “Smart Liveable Cities” en “Circulariteit”. Dit, in het licht van de vele fundamenteel veranderende omgevings-, sociaal-demografische en institutionele factoren die op de vraag naar vastgoed inspelen. 

Vervolgstappen  
Met deze positieve advisering is weer een belangrijke, positieve stap voorwaarts gezet! VOGON en TU Delft zijn weer aan zet en zullen op korte termijn de vervolgstappen kenbaar maken.

Op de hoogte blijven?
Wilt u meer weten over ons onderzoeksprogramma Vastgoed met Veerkracht? Blijf ons volgen via de VOGON kanalen of stuur een e-mail met uw vraag.

Real Estate Research Quarterly publiceert vanaf nu ook online. 

Volg ons op Linkedin en blijf op de hoogte van het beste vastgoedonderzoek van Nederlandse universiteiten als TU Delft, TU Eindhoven, RUG Groningen, VU & UvA Amsterdam, Amsterdam School of Real Estate, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Maastricht, Groningen en Tilburg.

Via deze website kunt u artikelen downloaden.  Via de bibliotheek kunt u artikelen zoeken. Wij delen onze artikelen ook via Linkedin

Wilt u liever de fysieke uitgave ontvangen? Word lid en ontvang periodiek het tijdschrift. 

Ook lid worden? Wij hebben uw steun hard nodig om het onderzoek en artikelen in deze vorm te kunnen blijven aanbieden.