• Onze sponsors
  • Beurs

 De VOGON Onderzoekbeurs

De VOGON, de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers Nederland richt zich onder meer op het bevorderen,  bundelen, uitwisselen en publiceren van vastgoedonderzoek. Zie een uitgebreider beschrijving van missie en doelstellingen van de VOGON elders op deze web site.
Ook ondersteunt de VOGON vastgoedonderzoekers door bij te dragen aan bijzondere, niet op andere wijze vergoede,  kosten die te maken hebben met hun onderzoek. De VOGON reserveert daarvoor jaarlijks een bedrag van maximaal euro 1000,- dat aan maximaal 2 geselecteerde onderzoeken wordt toegekend.

De criteria voor het toekennen van de jaarlijkse VOGON Onderzoekbeurs zijn de volgende:

1.    De beurs wordt in principe toegekend aan afstuderende, c.q. promoverende vastgoedonderzoekers in het hoger onderwijs.

2.    Het VOGON bestuur beoordeelt beursaanvragen en beslist. Het bestuur beslist uiterlijk een maand nadat de beursaanvraag bij het secretariaat is ontvangen. Zie punt 10 hierna.

3.    De aanvraag dient betrekking te hebben op vastgoed-gerelateerd onderzoek, in het bijzonder op de impact, mechanismen en structuur van de vastgoedmarkt, c.q. op analyse-, prognose- en besluitvormingstechnieken van het brede scala  van partijen en stakeholders in de vastgoedsector. Het onderzoek domein kan zowel nationaal als internationaal zijn gericht.

4.    Bij de aanvraag moet een onderzoekmotivatie worden opgenomen, alsmede de motivatie voor de te subsidiëren kosten.

5.    De beurs zal een (partiële) dekking zijn van:

•    Reis-, verblijf- en deelnamekosten aan (buitenlandse) bijeenkomsten;

•    Reis- en verblijfkosten van overige gerelateerde studiereizen;

6.    In het geval van deelname aan congressen dient er sprake te zijn van actieve participatie door middel van het presenteren, het refereren van een paper of het voorzitten van een sessie. De beursaanvraag dient vergezeld te gaan van stukken waaruit de actieve participatie blijkt.

7.    In het geval van een studiereis moet het doel van de reis goed te worden omschreven en moet een (cursus-, c.q. werk- en gesprekken)programma worden bijgevoegd.

8.    De beursaanvraag moet een inzichtelijke kostenbegroting bevatten. Er wordt vanuit gegaan, dat de VOGON beurs nimmer 100% van de te maken kosten zal omvatten. De aanvrager moet uit eigen middelen of uit middelen van derde partijen een bijdrage leveren van minimaal 25%, bij voorkeur 50%, van de totale kosten, waarop de subsidiering is gericht (zie punt 5).

9.    De beursaanvraag dient vergezeld te gaan van een ondersteunende verklaring van de onderzoekbegeleider, c.q. de promotor.

10.     De aanvraag dient minimaal twee maanden voordat de kosten zullen worden gemaakt, schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de VOGON, mevr. Ciska Damen, te bereiken middels: c.damen@asre.nl.

11.    in ruil voor de verstrekte beurs zal de VOGON de volledige rapportage en alle gedetailleerde bronnen en in- en output ontvangen van het onderzoek. De VOGON behoudt het recht om dit, na afstemming met de onderzoeker, in te zetten in VOGON activiteiten. Zie een vermelding van die activiteiten, elders op deze web site.

12.    De beursontvanger zal zijn onderzoek en (tussentijdse en finale) onderzoekresultaten beschrijven in een artikel dat wordt aangeboden aan de, onder meer door de VOGON uitgegeven, Real Estate Research Quarterly. Ter beoordeling door de redactie van dit blad.
 

 

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.
Bekijk voor meer informatie ons cookiebeleid.
Ok