Tag Archief van: VOGON

Algemeen directeur Leo Uittenbogaard van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) zal zijn functie in september 2023 na 34 jaar overdragen aan een opvolger. Uittenbogaard is sinds de oprichting in 1989 aan de ASRE verbonden en was onder meer betrokken bij het ontstaan van VOGON.

Uittenbogaard is naar eigen zeggen slechts één van de omstanders geweest rond de wieg van VOGON, de grote trekkers waren hoogleraar Bert Kruijt van de Universiteit van Amsterdam en hoogleraar Barry Needham van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Een velangrijke rol werd in zijn herinnering ook gespeeld door de toenmalige promovendus Robert Lie, die het eerste VOGON-symposium organiseerde met als thema de vraag welke partijen de cycli in de vastgoedmarkt kunnen beteugelen. “De financiers”, herinnert Uittenbogaard zich het antwoord.

Aanleiding voor Uittenbogaards functiewijziging bij de ASRE is zijn wens andere dingen te gaan doen. “Ik ben nog fit en wil mij meer richten op vakinhoudelijke vraagstukken. Daarvoor blijf ik op project- en adviesbasis aan de ASRE verbonden. Het is nu een goed moment, de ASRE staat als een huis”, zegt Uittenbogaard over zijn besluit.

De ASRE-commissarissen zijn inmiddels een procedure gestart voor het vinden van een geschikte opvolger. Daarbij wordt het instituut voor Vastgoedkunde bijgestaan door het executive search-bureau Holtrop Ravesloot in Amstelveen.

Uittenbogaard startte zijn carrière bij de ASRE als coördinator bij – toen nog – de Stichting voor Beleggings- en Vastgoedkunde (SBV). Hij werd in 1996 algemeen directeur van het gespecialiseerde opleidingsinstituut voor de vastgoedsector, dat in 2004 zijn huidige naam kreeg: Amsterdam School of Real Estate.

Door de prijsstijging op de woningmarkt, gecombineerd met een aanscherping van leennormen, komen jonge koopstarters steeds minder aan de bak op de woningmarkt. Dit leidt tot ruimtelijke segregatie en aanhoudende prijsstijgingen in populaire wijken, terwijl prijzen in ‘arme wijken’ achterblijven.

Dat blijkt uit een artikel van onderzoeker Lianne Hans van het Kadaster voor het wetenschappelijke tijdschrift Real Estate Research Quarterly, een uitgave van de Vereniging van Vastgoedonderzoekers Nederland VOGON. In haar onderzoek richtte Hans zich vooral op koopstarters. Het artikel geeft inzicht in de kansen voor koopstarters in verschillende prijsclusters en de ontwikkeling hierin.

Sinds 2013 is het aantal gekochte woningen sterk toegenomen. Het zijn echter vooral de oudere leeftijdsklassen die meer zijn gaan kopen sinds de kredietcrisis. Het aandeel van alle 20- tot 25-jarigen dat in 2020 een woning kocht ligt lager dan voor de kredietcrisis (2009) en het aandeel van alle 25- tot 30-jarigen ligt op hetzelfde niveau.

Minder koopstarters actief
Door stijgende prijzen en strengere leennormen kunnen huishoudens, in het bijzonder koopstarters en middeninkomens, steeds moeilijker een woning kopen die aan hun wensen voldoet. In bepaalde wijken liggen de gemiddelde huizenprijzen zo hoog dat de kans dat starters hier nog een woning kunnen kopen nihil is. Ook zijn particuliere investeerders veelal actief in de relatief goedkopere wijken binnen steden, waardoor het lastig is voor starters om hier een woning te kopen. Gevolg hiervan is dat bepaalde wijken minder toegankelijk worden voor koopstarters.

Het aandeel aankopen door koopstarters ligt significant hoger in de wijken die onderdeel zijn van de goedkopere prijsclusters en significant lager in de duurdere wijken. Woningen in de goedkoopste clusters worden bovengemiddeld vaak gekocht door alleen-starters en particuliere investeerders. Samen-starters kopen vaker in de duurdere clusters, waarschijnlijk omdat zij anders niet aan de leennormen voldoen.

Investeerder verdringt koopstarter
Er is dus sprake van een zekere ruimtelijke segregatie in de aankopen van de verschillende typen kopers. Dit is in de loop van de tijd wel iets afgenomen. Mogelijk speelt hierin mee dat de koopstarters die eerder veelal in de goedkoopste clusters kochten niet langer meer in staat zijn een woning te kopen door de aangescherpte leennormen. Daarnaast is in de goedkoopste clusters de activiteit van particuliere investeerders sterk toegenomen. In deze wijken worden starters mogelijk verdrongen doordat de beleggingswaarde van woningen hoger ligt dan de maximale hypotheek die starters kunnen krijgen.

De ongelijke toegang tot de woningmarkt kan dus leiden tot ruimtelijke segregatie. Bepaalde wijken zijn niet goed toegankelijk voor bepaalde typen kopers. Op den duur kan dit zelfs zorgen voor een negatieve spiraal waar de huizenprijzen in populaire wijken sterk blijven stijgen, terwijl de huizenprijzen in ‘arme wijken’ achterblijven.

Download hier de pdf met het volledige artikel.

Over de auteur
Lianne Hans is onderzoeker bij het Kadaster in Zwolle.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VOGON is er unaniem ingestemd met de voordracht van het bestuur tot benoeming van Minou Weijs-Perrée, universitair docent aan de TU Eindhoven, en Michiel Daams, universitair docent aan de Rijksuniversiteit Groningen, tot leden van het VOGON bestuur. Zij zullen resp. de portefeuille Events en de nieuwe portefeuille Communicatie en Werving beheren.  

Tegelijkertijd hebben wij afscheid genomen van Rianne Appel-Meulenbroek, die na maar liefst 12 jaar van grote, bepalende bijdragen aan beleidsvorming en activiteiten van de VOGON het stokje heeft overgedragen aan Minou Weijs. 

Ook hebben wij stilgestaan bij het afscheid, vanwege pensionering, van Ciska Damen, die 16 jaar lang op bevlogen, allesbeheersende en meelevende wijze onze ambtelijk secretaris is geweest. We verwachten veel van onze samenwerking met haar opvolgster, Sandy Snoeren.

VOGON, de Technische Universiteit Delft in samenwerking met een groot aantal kennisinstellingen en marktpartijen, hebben in juni jl. hun gezamenlijk initiatief, het Nationaal Onderzoekprogramma Vastgoed met Veerkracht, voorgelegd aan de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De NWO coördineert namens het Ministerie de uitvoering van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) 2020 – 2025 van het kabinet. 

Positief advies
De NWO heeft laten weten dat hun Beoordelingscommissie een positief advies heeft gegeven aan de Programmacommissie NWA en nodigt VOGON/TU Delft e.a. uit om de onderzoeksaanvraag nader uit te werken. Na advies van deze Programmacommissie over deze uitwerking beslist de Raad van Bestuur NWO in de eerste helft van 2020 om onze aanvraag al of niet definitief goed te keuren en een NWA-budget ter beschikking te stellen. 

Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag van Vastgoed met Veerkracht is hoe kunnen wij ons op een maatschappelijk relevante, praktisch-wetenschappelijke en interdisciplinaire wijze een tastbaar en beleidsgevoelig beeld verwerven van de op langere termijn structureel veranderende gebruiksstijlen en voorkeuren van gebruikers c.q. vragers naar vastgoed? Deze centrale vraagstelling sluit aan bij de NWA, binnen de routes “Smart Liveable Cities” en “Circulariteit”. Dit, in het licht van de vele fundamenteel veranderende omgevings-, sociaal-demografische en institutionele factoren die op de vraag naar vastgoed inspelen. 

Vervolgstappen  
Met deze positieve advisering is weer een belangrijke, positieve stap voorwaarts gezet! VOGON en TU Delft zijn weer aan zet en zullen op korte termijn de vervolgstappen kenbaar maken.

Op de hoogte blijven?
Wilt u meer weten over ons onderzoeksprogramma Vastgoed met Veerkracht? Blijf ons volgen via de VOGON kanalen of stuur een e-mail met uw vraag.